Междинен отчет за 2021 г.

Междинният отчет за дейностите по споразумение Д01-374/18.12.2020 г. за изграждане и експлоатация на обекта от Националната пътна карта за научна инфраструктура “Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН” може да бъде намерен тук.

Избрани публикации

  1. NA61/SHINE Collaboration, K*(892)(0) meson production in inelastic p
    plus p interactions at 40 and 80 GeV/c beam momenta measured by NA61/SHINE
    at the CERN SPS, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 82 (4), 2022 [Link]
  2. NA61/SHINE Collaboration, K-S(0) meson production in inelastic p plus p
    interactions at 158 GeV/c beam momentum measured by NA61/SHINE at the CERN
    SPS,  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 82 (1), 2022 [Link]