CERN_logo-689x700

Участие в CERN по национална пътна карта за научна инфраструктура

НПКНИ / CERN

Участието на България в CERN е подкрепено по Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ). Финансов координатор за участието на България в CERN е МОН, а научен координатор е Софийският университет “Св. Кл. Охридски“, който е страна по меморандумите за присъединяване на страната към отделните експерименти, извършвани в CERN.

Експерименти

NA61 / SHINE

Експериментът NA61/SHINE изучава свойствата на адроните в различни видове сблъсъци. За целта се използва Super Proton Synchrotron (SPS).

ISOLDE

ISOLDE е широкообхватен експеримент, изучаващ атомните ядра. Експериментът получава атомни фрагменти чрез бомбардиране на цели с 1,4 GeV протонен лъч от Proton Synchrotron Booster (PSB).

ALICE

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) е експеримент за физика на тежките йони към Големия адронен колайдер (LHC). ALICE се използва за изучаване състоянията на кварк-глуонната плазма, и как промените в тези състояния формират субатомни частици.

SND@LHC

SND@LHC (Scattering and Neutrino Detector at the LHC) е компактен и самостоятелен експеримент, предназначен за извършване на измервания на неутрино, произведено от LHC в областта на псевдоскоростта от 7.2 < 𝜂 < 8.4.

 

Участници

доц. д-р Димитър Колев (координатор)

проф. дфзн Румен Ценов

доц. д-р Мариян Богомилов (ФзФ, СУ)

гл. ас. д-р Галина Ванкова-Кирилова (ФзФ, СУ)

д-р Симона Илиева (ФзФ, СУ, постдокторант)

Участници

проф. дфзн Георги Райновски (координатор, ФзФ, СУ)

 

доц. д-р Калин Гладнишки (ФзФ, СУ)


гл. ас. д-р Диана Кочева (ФзФ, СУ, постдокторант)

 

гл. ас. д-р Мартин Джонголов (ФзФ, СУ)

 

д-р Милена Стоянова (ФзФ, СУ, постдокторант)

 

Ралица Манчева (ФзФ, СУ, технически студент в ЦЕРН)

 

доц. д-р Елена Стефанова (ИЯИЯЕ-БАН)

 

гл. ас. д-р Орлин Йорданов (ИЯИЯЕ-БАН)

 

гл. ас. д-р Петко Кръстев(ИЯИЯЕ-БАН)

 

Участници

доц. д-р Венелин Кожухаров (ФзФ-СУ) - координатор
гл. ас. д-р Мартин Макариев, ИЯИЯЕ-БАН & СУ
ас. д-р Момчил Найденов, ФзФ-СУ
Радослав Симеонов, ФзФ-СУ

Участници

доц. д-р доц. Мариян Богомилов, (ФзФ-СУ) - координатор
гл. ас. д-р Галина Ванкова-Кирилова, ФзФ-СУ
д-р Симона Илиева, ФзФ-СУ
Васил Вергилов, ФзФ-СУ

SCOAP3_50K

SCOAP3

SCOAP3 е уникално по рода си партньорство на над три хиляди библиотеки, ключови финансиращи агенции и изследователски центрове в 44 държави, региони или територии и три междуправителствени организации. Работейки с водещи издатели, SCOAP3 превърна ключови списания в областта на физиката на високите енергии в списания със свободен достъп и продължава да подкрепя публикуването на статии с отворен достъп в тези списания без разходи за авторите. Освен това съществуващите списания със свободен достъп и дори книгите и монографиите се подпомагат централизирано, като се премахва съществуващата финансова бариера за авторите и се дава възможност за свободен и лесен научен дискурс в областта на физиката на високите енергии. Всяка страна, регион или територия допринася по начин, съизмерим с научната ѝ продукция в областта.

Бенефициенти
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Българска академия на науките
  • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  • Технически университет - София
  • Югозападен университет "Неофит Рилски"
  • Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)
От 1997 година България участва в Compact Muon Solenoid (CMS), експеримент в Големия адронен колайдер. Задачите на този детектор са многообразни – от изучаване на Стандартния модел до търсене на нови измерения и частици, които съставят тъмната материя.

Участници: проф. дфзн Леандър Литов, доц. д-р Борислав Павлов, доц. д-р Пейчо Петков

Контакт

Пишете ни, ако желаете да се свържете с нас.

© 2022 Физически факултет


Изображения: Michal Matlon, Unsplash и CERN | Design by Waveform Studio